តំលៃខាងលើមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%

អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 512Kbps 2.5GB
ចុច *900*8320*17407504#
7 ថ្ងៃ
89 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 512Kbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 2.5GB
ចុច *900*8323*17407504#
7 ថ្ងៃ
120 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 7GB
ចុច *900*8326*17407504#
7 ថ្ងៃ
220 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 9GB
ចុច *900*8329*17407504#
7 ថ្ងៃ
270 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 14GB
ចុច *900*8332*17407504#
7 ថ្ងៃ
330 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 4.5GB
ចុច *900*8337*17407504#
7 ថ្ងៃ
150 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 4GB
ចុច *900*1954*17407504#
7 ថ្ងៃ
89 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 10GB
ចុច *900*1937*17407504#
7 ថ្ងៃ
179 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 16GB
ចុច *900*1705*17407504#
7 ថ្ងៃ
259 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
បន្ថែមល្បឿនអ៊ិនធឺណេត 500MB
ចុច *900*8923*17407504#
7 ថ្ងៃ
59 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
បន្ថែមល្បឿនអ៊ិនធឺណេត 1GB
ចុច *900*8925*17407504#
15 ថ្ងៃ
99 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន

* សំគាល់

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទង 9700

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគំរោងផ្សេងៗ សូមទាក់ទង 1242