តំលៃខាងលើមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%

អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 512Kbps 500MB
ចុច *900*8319*17407504#
1 ថ្ងៃ
22 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 512Kbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 500MB
ចុច *900*8322*17407504#
1 ថ្ងៃ
25 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 1GB
ចុច *900*8325*17407504#
1 ថ្ងៃ
32 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 1.5GB
ចុច *900*8328*17407504#
1 ថ្ងៃ
45 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 2GB
ចុច *900*8331*17407504#
1 ថ្ងៃ
55 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 750MB
ចុច *900*8334*17407504#
2 ថ្ងៃ
35 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 750MB
ចុច *900*8335*17407504#
1 ថ្ងៃ
28 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 1.2GB
ចុច *900*8336*17407504#
2 ថ្ងៃ
45 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 1.75GB
ចុច *900*8339*17407504#
2 ថ្ងៃ
55 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 2.5GB
ចុច *900*8340*17407504#
2 ថ្ងៃ
75 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 3.5GB
ចុច *900*8341*17407504#
2 ថ្ងៃ
85 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ

* សំគាល់

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទង 9700

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគំរោងផ្សេងៗ សូមទាក់ទង 1242