តំលៃខាងលើមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%

អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 512Kbps 7.5GB
ចុច *900*8321*17407504#
30 ថ្ងៃ
300 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 512Kbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 7.5GB
ចុច *900*8324*17407504#
30 ថ្ងៃ
350 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 20GB
ចុច *900*8327*17407504#
30 ថ្ងៃ
650 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 25GB
ចុច *900*8330*17407504#
30 ថ្ងៃ
850 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 33GB
ចុច *900*8333*17407504#
30 ថ្ងៃ
1100 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 12.5GB
ចុច *900*8338*17407504#
30 ថ្ងៃ
450 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 1.5 GB
ចុច *900*8837*17407504#
30 ថ្ងៃ
199 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 1.5GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះប្រើបាន 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
*គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 2.5 GB
ចុច *900*8838*17407504#
30 ថ្ងៃ
299 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 2.5GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 4 GB
ចុច *900*8839*17407504#
30 ថ្ងៃ
399 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 4GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះប្រើបាន 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
*គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 7 GB
ចុច *900*8840*17407504#
30 ថ្ងៃ
599 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 7GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះប្រើបាន 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
*គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 9 GB
ចុច *900*8841*17407504#
30 ថ្ងៃ
699 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​384Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 9GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះប្រើបាន 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
*គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតប្រើគ្រប់កំនត់ ល្បឿនធ្លាក់ចុះ 12 GB
ចុច *900*8842*17407504#
30 ថ្ងៃ
799 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 384Kbps
- អាចប្រើប្រាស់លើកម្មវិធី TrueID, Youtube, Facebook, Line, Live TV ក្នុងល្បឿន 4Mbps ចំនួន 12GB តាម URL ទៅតាមការកំនត់និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ
- គំរោងនេះប្រើបាន 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
*គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទិញ
បន្ថែមល្បឿនអ៊ិនធឺណេត 1GB
ចុច *900*8903*17407504#
30 ថ្ងៃ
150 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ោង 23.59 នៃថ្ងៃចុងក្រោយ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
តេគ្រប់ប្រព័ន្ធ 200 min
ចុច *900*3110*17407504#
30 ថ្ងៃ
90 បាត
ទិញ
- អាចតេបានតាមចំនួននាទីក្នុងគំរោង តំលៃជារួម​ 45សាតាង/នាទី

* សំគាល់

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទង 9700

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគំរោងផ្សេងៗ សូមទាក់ទង 1242