အခြန္7% မပါေသးပါ

1GB ပမာဏ
ႏိွပ္ပါ *900*8925*17336015#
15 ရက္
99 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ပမာဏအတိုင္း 4Gအင္တာနက္ကို 300Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္၊ 3Gအင္တာနက္ကို 42Mbps နဲ႔သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
*ထပ္ဝယ္ခြင့္ရိွသည္
NET 6Mbps 7ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1745*17336015#
7 ရက္
270 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 6 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 10Mbps 7ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1797*17336015#
7 ရက္
330 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 1Mbps 7ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1973*17336015#
7 ရက္
120 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 1 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 4Mbps 7ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1975*17336015#
7 ရက္
220 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 4 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 2Mbps 7ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*8315*17336015#
7 ရက္
150 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 2 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္

* မွတ္ခ်က္

     အပလီေကးရွင္းသံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 9700 ကိုေခၚပါ

     ပက္ေက့ခ်္သံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ *9090 ကိုေခၚပါ