အခြန္7% မပါေသးပါ

1GB ပမာဏ
ႏိွပ္ပါ *900*8903*17336015#
30 ရက္
150 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ပမာဏအတိုင္း 4Gအင္တာနက္ကို 300Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္၊ 3Gအင္တာနက္ကို 42Mbps နဲ႔သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
*ထပ္ဝယ္ခြင့္ရိွသည္
ထိုင္းကြန္ယက္ အားလံုးေခၚ 200 မိနစ္
ႏိွပ္ပါ *900*3110*17336015#
30 ရက္
90 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ မိနစ္ကုန္တဲ့ အထိေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ အသက္သာဆံုး 45စတန္ေလာက္ပဲက်တယ္
NET 512Kbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1999*17336015#
30 ရက္
300 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 512 Kbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 6Mbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1746*17336015#
30 ရက္
850 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 6 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 10Mbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1798*17336015#
30 ရက္
1110 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 1Mbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1974*17336015#
30 ရက္
350 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 1 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 4Mbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*1704*17336015#
30 ရက္
650 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 4 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 2Mbps 30ရက္
ႏိွပ္ပါ *900*8310*17336015#
30 ရက္
450 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 2 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္

* မွတ္ခ်က္

     အပလီေကးရွင္းသံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 9700 ကိုေခၚပါ

     ပက္ေက့ခ်္သံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ *9090 ကိုေခၚပါ