အကန္႔သတ္မဲ့ facebook
ႏိွပ္ပါ *900*3501*17336015#
1 ရက္
5 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- facebook ကို www.facebook.com, m.facebook.com, faecbook အပလီေကးရွင္းမွသာ သံုးႏိုင္သည္
အကန္႔သတ္မဲ့ Line
ႏိွပ္ပါ *900*3510*17336015#
1 ရက္
5 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- Line ကို Line အပလီေကးရွင္းမွ သံုးႏိုင္ၿပီး ဖုန္းေခၚ ဗီဒီယိုေခၚျခင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ
ထိုင္းကြန္ယက္ အားလံုးေခၚ 15 မိနစ္
ႏိွပ္ပါ *900*3132*17336015#
1 ရက္
7 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ မိနစ္ကုန္တဲ့ အထိေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ အသက္သာဆံုး 45စတန္ေလာက္ပဲက်တယ္
ထိုင္းကြန္ယက္ အားလံုးေခၚ 100 မိနစ္
ႏိွပ္ပါ *900*3131*17336015#
5 ရက္
45 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ မိနစ္ကုန္တဲ့ အထိေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ အသက္သာဆံုး 45စတန္ေလာက္ပဲက်တယ္
အကန္႔သတ္မဲ့ ထရူးကြန္ယက္ေခၚ
ႏိွပ္ပါ *900*4806*17336015#
1 ရက္
85 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အကန္႔သတ္မဲ့ ကြန္ယက္တူျခင္းေခၚ 24 နာရီ
အကန္႔သတ္မဲ့ ထရူးကြန္ယက္ေခၚ
ႏိွပ္ပါ *900*4803*17336015#
1 ရက္
59 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အကန္႔သတ္မဲ့ ကြန္ယက္တူျခင္းေခၚ ည11pm - ည5pm

* မွတ္ခ်က္

     အခြန္7% မပါေသးပါ

     အပလီေကးရွင္းသံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 9700 ကိုေခၚပါ

     ပက္ေက့ခ်္သံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ *9090 ကိုေခၚပါ