အခြန္7% မပါေသးပါ

အကန္႔သတ္မဲ့ facebook
ႏိွပ္ပါ *900*3501*17251303#
1 ရက္
5 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- facebook ကို www.facebook.com, m.facebook.com, faecbook အပလီေကးရွင္းမွသာ သံုးႏိုင္သည္
အကန္႔သတ္မဲ့ Line
ႏိွပ္ပါ *900*3510*17251303#
1 ရက္
5 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- Line ကို Line အပလီေကးရွင္းမွ သံုးႏိုင္ၿပီး ဖုန္းေခၚ ဗီဒီယိုေခၚျခင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ
ထိုင္းကြန္ယက္ အားလံုးေခၚ 15 မိနစ္
ႏိွပ္ပါ *900*3132*17251303#
1 ရက္
7 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ မိနစ္ကုန္တဲ့ အထိေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ အသက္သာဆံုး 45စတန္ေလာက္ပဲက်တယ္
ထိုင္းကြန္ယက္ အားလံုးေခၚ 100 မိနစ္
ႏိွပ္ပါ *900*3131*17251303#
5 ရက္
45 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ မိနစ္ကုန္တဲ့ အထိေခၚႏိုင္ပါတယ္၊ အသက္သာဆံုး 45စတန္ေလာက္ပဲက်တယ္
အကန္႔သတ္မဲ့ ထရူးကြန္ယက္ေခၚ
ႏိွပ္ပါ *900*4806*17251303#
1 ရက္
85 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အကန္႔သတ္မဲ့ ကြန္ယက္တူျခင္းေခၚ 24 နာရီ
အကန္႔သတ္မဲ့ ထရူးကြန္ယက္ေခၚ
ႏိွပ္ပါ *900*4803*17251303#
1 ရက္
59 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အကန္႔သတ္မဲ့ ကြန္ယက္တူျခင္းေခၚ ည11pm - ည5pm
NET 6Mbps 24နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*1744*17251303#
1 ရက္
45 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 6 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 24နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 10Mbps 24နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*1796*17251303#
1 ရက္
55 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 24နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 4Mbps 24နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*8910*17251303#
1 ရက္
32 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 4 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 24နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 2Mbps 24နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*8314*17251303#
1 ရက္
28 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 2 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 24နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 1Mbps 48နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*1752*17251303#
2 ရက္
35 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 1 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 48နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 4Mbps 48နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*1753*17251303#
2 ရက္
45 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 4 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 48နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 6Mbps 48နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*1754*17251303#
2 ရက္
55 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 6 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 48နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
NET 10Mbps 48နာရီ
ႏိွပ္ပါ *900*8782*17251303#
2 ရက္
75 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- အင္တာနက္ 4G|3GlEDGElGPRS ကို 10 Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္
- ေလွ်ာက္ၿပီး 48နာရီၾကာလွ်င္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္

* မွတ္ခ်က္

     အပလီေကးရွင္းသံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 9700 ကိုေခၚပါ

     ပက္ေက့ခ်္သံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ *9090 ကိုေခၚပါ