តំលៃខាងលើមិនរួមបញ្ចូលពន្ធ 7%

អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 512Kbps 500MB
ចុច *900*8319*17251303#
1 ថ្ងៃ
22 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 512Kbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 500MB
ចុច *900*8322*17251303#
1 ថ្ងៃ
25 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 1GB
ចុច *900*8325*17251303#
1 ថ្ងៃ
32 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 1.5GB
ចុច *900*8328*17251303#
1 ថ្ងៃ
45 បាត
ទិញ
-អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 2GB
ចុច *900*8331*17251303#
1 ថ្ងៃ
55 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 1Mbps 750MB
ចុច *900*8334*17251303#
2 ថ្ងៃ
35 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 1Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 750MB
ចុច *900*8335*17251303#
1 ថ្ងៃ
28 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 2Mbps 1.2GB
ចុច *900*8336*17251303#
2 ថ្ងៃ
45 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 2Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 4Mbps 1.75GB
ចុច *900*8339*17251303#
2 ថ្ងៃ
55 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 4Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 6Mbps 2.5GB
ចុច *900*8340*17251303#
2 ថ្ងៃ
75 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 6Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតល្បឿន 10Mbps 3.5GB
ចុច *900*8341*17251303#
2 ថ្ងៃ
85 បាត
ទិញ
- -អាចប្រើអ៊ិនធឺណេតក្នុងល្បឿន 10Mbps ក្រោយប្រើគ្រប់បរិមាណកំនត់ អាចលេងបន្តបានក្នុងល្បឿន​ 128Kbps
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 100MB
ចុច *900*3301*17251303#
1 ថ្ងៃ
9 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 200MB
ចុច *900*3306*17251303#
1 ថ្ងៃ
15 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
អ៊ិនធឺណេតគិតតាមបរិមាណប្រើប្រាស់ 1.5GB
ចុច *900*1924*17251303#
1 ថ្ងៃ
39 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
បន្ថែមល្បឿនអ៊ិនធឺណេត 1GB
ចុច *900*8997*17251303#
1 ថ្ងៃ
29 បាត
ទិញ
- អាចប្រើអ៊ិនធឺណេត 4Gក្នុងល្បឿន​ 300Mbps, 3Gក្នុងល្បឿន​42Mbps ទៅតាមបរិមាណគំរោងដែលមាន
- គំរោងនេះនឹងផុតអាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល 24ម៉ោងបន្ទាប់ពីទិញ
*អាចទិញជាន់គ្នាបាន
Facebook ឥតកំនត់
ចុច *900*3501*17251303#
1 ថ្ងៃ
5 បាត
ទិញ
- សំរាប់ប្រើហ្វេសប៊ុកតាម www.facebook.com, m.facebook.com, faecbook application
Line ឥតកំនត់
ចុច *900*3510*17251303#
1 ថ្ងៃ
5 បាត
ទិញ
- សំរាប់ប្រើឡាញតាម​ Line application មិនរួមបញ្ចូលការតេជាសំលេងនិងវីឌីអូតាម Line application
តេគ្រប់ប្រព័ន្ធ 15 នាទី
ចុច *900*3132*17251303#
1 ថ្ងៃ
7 បាត
ទិញ
- អាចតេបានតាមចំនួននាទីក្នុងគំរោង តំលៃជារួម​ 45សាតាង/នាទី
តេគ្រប់ប្រព័ន្ធ 100 នាទី
ចុច *900*3131*17251303#
5 ថ្ងៃ
45 បាត
ទិញ
- អាចតេបានតាមចំនួននាទីក្នុងគំរោង តំលៃជារួម​ 45សាតាង/នាទី
តេក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំនត់ 24 ម៉ោង
ចុច *900*4806*17251303#
1 ថ្ងៃ
85 បាត
ទិញ
- តេក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំនត់ 24 ម៉ោង
តេក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំនត់ 11យប់-5ល្ងាច
ចុច *900*4803*17251303#
1 ថ្ងៃ
59 បាត
ទិញ
- តេក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំនត់ពីម៉ោង 11យប់-5ល្ងាច

* សំគាល់

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទង 9700

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគំរោងផ្សេងៗ សូមទាក់ទង 1242