* សំគាល់

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ សូមទាក់ទង 9700

     មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងគំរោងផ្សេងៗ សូមទាក់ទង 1242