ឆែកលេខទូរស័ព្ទ
ចុច *933#
តេ
ឆែកប្រូម៉ូស៊ិន
ចុច *935#
តេ
ឆែកទឹកលុយនៅសល់ លុយបន្ថែម និង ថ្ងៃប្រើប្រាស់
ចុច *123#
តេ
ឆែកចំនួននាទីតេហ្វ្រី
ចុច *123*1#
តេ
ឆែកចំនួនអ៊ិនធឺណេតនិងវ៉ាយហ្វាយនៅសល់
ចុច *900#
តេ
ឆែកចំនួនសារ SMS នៅសល់
ចុច *123*2#
តេ
បើកការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេត
ចុច *902*01#
តេ
បិទការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេត
ចុច *902*02#
តេ
សុំលេខសំងាត់វ៉ាយហ្វាយ
ចុច *871*4#
តេ

* សំគាល់

     លេខទាក់ទងខាងលើ តេហ្វ្រី