ဖုန္းနံပါတ္စစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *933#
ေခၚပါ
ပရိုမိုးရွင္းစစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *935#
ေခၚပါ
ပရိုမိုးရွင္း အေသးစိတ္ ၾကည့္ရန္ (ရက္/သက္တမ္း ၊ ေငြ၊ ေဘာနပ္စ္)
ႏိွပ္ပါ *123#
ေခၚပါ
အခမဲ့ ဖုန္းေခၚမိနစ္ စစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *123*1#
ေခၚပါ
အင္တာနက္နဲ ့Wi-Fi အခ်က္အလက္ စစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *900#
ေခၚပါ
လက္ခံရရိွၿပီးေသာ စာအိတ္မ်ား စစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *123*2#
ေခၚပါ
အင္တာနက္ ဖြင့္ရန္
ႏိွပ္ပါ *902*01#
ေခၚပါ
အင္တာနက္ ပိတ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *902*02#
ေခၚပါ
Wi-Fi လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ စစ္ရန္
ႏိွပ္ပါ *871*4#
ေခၚပါ

* မွတ္ခ်က္

     အခမဲ့ေခၚပါ